Sunday, November 17, 2013

ဆဟ(စ္)ရာရ ခ်ကၠရ

ဆဟ(စ္)ရာရ ခ်ကၠရ

ဦးေဂါင္းငယ္ထိပ္ အလယ္ဗဟို၌ တည္ရွိသည္။ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္ အာရုံေၾကာအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ၍ နာမ္
ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကိုေဖၚညြန္းသည္။ ဗရာမ၊ ဗစ္ရွႏူး၊ ရွီဗား စေသာ ေဒ၀တာ တစ္ပါးပါး ျဖင့္
ပူေပါင္း ေပါင္းစပ္သည့္သေဘာတိုေဆာင္၍ God: Nityananda Shiva, Goddess: Nirvana Shakti
ေစာင့္ေရွာက္သည္ ။
Saturday, November 16, 2013

အာဂ်္န ခ်ကၠရ

အာဂ်္န ခ်ကၠရ

မ်က္လံုးႏွစ္ခုၾကား ႏွာေခါင္းရင္းရွိ မ်က္ေမွာင့္ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ စိတ္၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေလ့က်င့္အားထုတ္မူ ့မ်ားႏွင့္ ၾကီးစိုး အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း သေဘာကိုေဆာင္သည္။ God: Sadashiva
(သီ၀) ႏွင့္ Goddess: Hakini ေစာင့္ေရွာက္သည္ ။


ဗီရွဴ ့ဓ ခ်ကၠရ

ဗီရွဴ ့ဓ ခ်ကၠရ

လည္ေခ်ာင္းေအာက္ အခ်ဳိင့္ေလးေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ စင္ၾကယ္ျခင္း ေကာင္းမြန္ျခင္း ၾကီးက်ယ္ျခင္း
သေဘာ အဓိပၸါယ္ရသည္။ God: Five-Faced, Sadashiva (သီ၀) ႏွင့္ Goddess: Shakini ေစာင့့္္
ေရွာက္သည္ ။
Friday, November 15, 2013

အနာဟတ ခ်ကၠရ

အနာဟတ ခ်ကၠရ

ႏွလံုးသားေနရာ၌ တည္ရွိသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေပါင္းစပ္မူ ့ သေဘာကိုေဆာင္သည္။ God: Ishan
(သီ၀ကိုယ္ခြဲ) ႏွင့္ Goddess: Kakini ေစာင့္ေရွာက္သည္။


မဏိပူရ ခ်ကၠရ

မဏိပူရ ခ်ကၠရ

ရင္ညြန္ ့ရိုးႏွင့္ခ်တ္တို ့၏ ၾကား အလယ္ဗဟိုတြင္ တည္ရွိသည္။ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းအပူဓါတ္ကို  ျဖစ္ေပၚေစ
သည္။ ေၾကာက္လန္ ့စိုးရိမ္မူ ့ကိုတားဆီးေပးေသာ သေဘာအဓိပၸါယ္ကိုေဆာင္သည္။ God: Vishnu
(ပိႆႏိုး), Rudra (ရွီဗား၊ သီ၀) ႏွင့္ Goddess: Lakshmi လာခိနီ က ေစာင့္ေရွာက္သည္ ။


Thursday, November 14, 2013

ဆြာဒစ္ရွ္တာန ခ်ကၠရ

ဆြာဒစ္ရွ္တာန ခ်ကၠရ

    
ေၾကာရိုးမႀကီးအဆံုး အဂၤါဇာတ္ တြင္တည္ရွိသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မူ ့၊ ညီညြတ္မွ်တမူ ့ သေဘာကို ေဆာင္သည္။
God: Four Armed, Lord Vishnu (ပိႆႏိုး) ႏွင့္
Goddess: Shrivatsa and Kaustubhamani ရာကိနီမယ္ေတာ္တို ့ ေစာင့္ေရွာက္သည္။Monday, November 11, 2013

မူလဓာရ ခ်ကၠရ

 မူလဓာရ ခ်ကၠရ


ေက်ာရိုးမႀကီး၏ ေအာက္ေျခ လိင္အဂၤါေအာက္ ဒြါရ ႏွစ္ခုၾကား အထက္နား ခန္ ့တြင္ တည္ရွိသည္။
စိတ္ ၀ိညာဥ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ တန္ခိုးသတၱိမ်ား၏  လွ်ိဳ  ့၀ွက္စြာ  ကိန္းေအာင္းေနေသာ ခ်ကၠရမ်ား ၏
မူလ အေျချပဳေနရာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္း တီထြင္ ျဖစ္ေပၚမူ ့ကို သရုပ္ေဆာင္ျပီး၊  ဗရာမ (ျဗဟၼာမင္း)
ႏွင့္ ၾကင္ရာေတာ္ ဒါကီနီ တို ့ေစာင့္ေရွာက္သည္ ။


ေယာဂ ခ်ကၠရ

ေယာဂ ခ်ကၠရ

Chakra - Wheel, Vortex, Energy Transformars, Centres of life force.
          လွည္းဘီး၊ ၀ဲကေတာ့၊ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ စြမ္းအား တန္ခိုးသတၱိ အသြင္သဏၭန္ ေျပာင္းလဲရာ၊ ဇီ၀
အားအင္ ဗဟိုခ်က္ ။ ေနရာအတိအက်ပါဘဲ၊ မေရြ ့ပါဘူး၊ လွည္းဘီးသဏၭန္ ၀ဲကေတာ့သဏၭန္ လွည့္လည္
ေနပါတယ္ ။ ဥတုရုပ္ တို ့မွ လိုအပ္ေသာအားအင္မ်ားကို စုေဆာင္းေပးထားျခင္း ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္း ႏွင့္
လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိူင္းတို ့ကို ထုတ္္လႊတ္ေပးေသာ ပင္မဌာနမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ။  ခႏၶာမွာ Major Chakra
(၇)ခု ရွိျပီး  Minor Chakra (၂၁) ခု ရွိတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ အဓိက ခ်ကၠရ (၇) ခု ကိုဘဲ ထိေရာက္မူ ့ရွိ ေအာင္ ေလ့က်င့္ေနသည္ ႏွင့္ အားလံုးေသာ ခ်ကၠရတို ့ ႏိူးၾကားတက္ၾကြ လာပါတယ္။
          ခ်ကၠရ (၇)ခုက  ခႏၶာကိုယ္မွာ (၅)ခု ႏွင့္ ဦးေခါင္းပိုင္းမွာ(၂)ခု ရွိပါတယ္။ တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု ဆက္
သြယ္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းရွိပါတယ္ ။  အဓိက ေျပးလမ္းမၾကီးကေတာ့ ေက်ာရုိးမႀကီး ကို အမွီျပဳလွ်က္
နဒီမ်ား မွတဆင့္ ထုတ္ သြင္း စုေဆာင္း စီးဆင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။
          ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေတာ့ ေျပာပါရေစ ေယာဂက်င့္မွ ခ်ကၠရေတြ လန္းေနရမယ္ မဟုတ္ပါဘူး ။
ေယာဂက်င့္မွ  ခ်ကၠရေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာ မဟုတ္ပါဘူး ။ သတၱဗီဇ ရလာကတည္္းက ရွိၿပီးသားေတြပါ၊
Martial arts ကိုယ္ခံပညာရပ္ တစ္ခုခု ေလ့က်င့္လိုက္စား ေနရင္းနဲ ့လဲ ခ်ကၠရေတြ ပြင့္ပါတယ္။
ခ်ကၠရပြင့္တယ္ ဆိုတာ ပိတ္ဆို ့တားဆီးျခင္းအလ်င္းကင္းျပီး  ခႏၶာ ႏွင့္ စိတ္အတြက္ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာနဲ့
အားအင္ေတြ ထုက္ေပးေနႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွိၿပီးသားကို ပိုၿပီးအစြမ္းထက္ေအာင္ တိက်တဲ့ ပံုသဏၭန္
ေတြနဲ ့ ႏိုးထေစၿပီး သဘာ၀အေလ်ာက္ အားအင္ေတြ တန္ခိုးသတၱိထူးေတြ အျဖစ္ ထူးကဲစြာ ပံပိုး ေပးပါ တယ္ ။ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ပြင့္ ေသြးရသလိုဘဲ ဆက္တိုက္ အားမာန္ေတြသြင္း ရပါတယ္။  ခႏၶာထဲကို
စိတ္စဥ္ဆက္မျပတ္သြင္းၿပီး ရွုဳ ့ေနရင္ ေတြ ့ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ေတြ ့ေလ့က်င့္ေနျပီး ၾကာေလ  ၾကာေလ
ေတာက္ပေလ မို ့ လက္ေတြ ့အေနနဲ ့ဘဲ သိလာၾကပါလိမ္ ့မယ္ ။
        ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးမွာ အရံ ခ်ကၠရေပါင္း မ်ားစြာတည္ရွိေနေပမဲ့ ဘယ္သူ ့မွ တိက်ေသာအေရအ
တြက္ မရနိုင္ပါဘူး။ နဒီစီးဆင္းရာ ပရာဏဆြဲအားတင္းလိုက္တာနဲ ့ ရပ္ျပီးလည္ေနတဲ့အ၀ိုင္းေတြ ဘယ္
ေလာက္မ်ားသလဲဆိုတာ ေလ့က်င္မူ ့မ်ားသည္ႏွင့္အမွ်တစ္ကိုယ္လံုးမွာ ေစလိုရာေစသလိုျဖစ္ေနတာမို ့ ၊
( လုပ္ၾကည့္ပါ တစ္ေန ့မင္းသိလာပါလိမ့္မယ္ - ဆိုတဲ. ) ဆရာ့စကားလံုးေလးကိုဘဲ ေ၀မွ်လိုက္ ပါရေစ ။

Wednesday, November 6, 2013

ေယာဂ Nadi ၃

   နဒီ စီးဆင္းသည္ဆိုတာ တစ္ခုထဲ တစ္ေခ်ာင္းထဲ သီးသန္ ့မဟုတ္ဘဲ သူ ့မွာလဲ   ျမစ္မ်ား   ေခ်ာင္းမ်ား
လိုဘဲ လက္တက္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္သြယ္ အမွီျပဳလွ်က္ ရွိပါသည္္ ။
       ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးမွာ စီးဆင္းေနတဲ့ နဒီ စုစုေပါင္း ၇၂,၀၀၀ ရွိၿပီး အဓိက Main Nadi (၃)ခု ရွိပါ
သည္။ ၄င္း နဒီ (၃)ခုမွာ ေက်ာရိုးမႀကီး ၀ဲယာ ႏွင့္ ေက်ာရိုးမႀကီးကို ဗဟိုျပဳ၍ စီးဆင္းေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး
ခ်ကၠရမ်ားကို ဆက္သြယ္ျဖတ္သန္း အေပးအယူ ျပဳလွ်က္ လွည့္လည္ လည္ပတ္ ေနပါသည္ ။
       ေက်ာရိုးမႀကီး၏ ညာဘက္တြင္ အပူ၊ ေတေဇာ၊ မီး အဖိုဓါတ္ ျဖစ္ေသာ Pingala Nadi တည္ရွိၿပီး
ကိုယ္ခႏၶာ ေအာက္ဆံုးပိုင္း ဒြါရ (၂)ခုၾကားရွိ မူလဓာရ ခ်ကၠရ ၏ ညာဘက္ မွ အစျပဳကာ မ်က္ခံုး (၂)
ခုၾကား၏ ေနာက္ ဦးေဂါင္းအတြင္းရွိ အာဂ်္န ခ်ကၠရ ၏ ဘယ္ဘက္တြင္ ဆံုးသည္ ။
       ေက်ာရိုးမႀကီး၏ ဘယ္ဘက္တြင္ အေအး၊ အာေပါ၊ ေရ အမဓါတ္ ျဖစ္ေသာ  Ida Nadi တည္ရွိၿပီး
ကိုယ္ခႏၶာ ေအာက္ဆံုးပိုင္း မူလဓာရ ခ်ကၠရ ႏွင့္ ၿမွီးေညွာင့္ရိုးအဆံုးရွိ ဆြာဒစ္ရွ္တာန ခ်ကၠရ ၏ ၀ဲဘက္မွ
အစျပဳကာ အာဂ်္န ခ်ကၠရ ၏ ညာဘက္တြင္ ဆံုးသည္ ။
       ေက်ာရိုးမႀကီး၏ အလယ္တည့္တည့္ အတြင္းမွ အာကာသဓါတ္ ျဖစ္ေသာ Shashumna Nada သည္
မူလဓာရ ခ်ကၠရ မွ အစျပဳကာ ေက်ာရုိးတြင္းရွိ အာရံုေၾကာမႀကီး တေလွ်ာက္  ခ်ကၠရ အစဥ္အတိုင္း တက္
သြားၿပီး အာဂ်္န ခ်ကၠရ တြင္ ဆံုးသည္ ။
       ထိုသို ့ ခ်ကၠရမ်ားအားလံုး Ajna Chakra တြင္ေပါင္းဆံု စုစည္းၿပီးေနာက္ မလိုအပ္သည့္ အဆိပ္ေငြ ့
မ်ားကို ႏွာေခါင္းေပါက္မ်ားမွ ရွဴထုတ္စြန္ ့ျပစ္ၿပီး သန္ ့စင္ေသာ အားအျဖစ္ saharara Chakra သို ့ဆက္
လက္စီးဆင္းသည္ ။

Tuesday, November 5, 2013

ေယာဂ Nadi ၂

     ခႏၶာကိုယ္၏ ငယ္ထိပ္မွသည္ ေအာက္ဒြါရတိုင္ေအာင္ အလယ္တည့္တည့္မွ ပိုင္းျခားျပီး ေျခဖ်ားဆံုးထိ ၾကည့္လိုက္လွ်င္ လက္၀ဲဘက္ ႏွင့္ လက္ယာဘက္ (၂)ျခမ္း ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေက်ာရုိးမၾကီးက ဘက္မလိုက္
ဘဲအလယ္မွာ ေနခဲ့ရင္ေတာ့ (၃)ခု ျဖစ္မွာပါ။ လက္၀ဲဘက္ ( သို ့)လက္ယာဘက္ ႏွာေခါင္းေပါက္မွအသက္
ရွဴမူ ့ကိုမူတည္ၿပီး  အပူ အေအး စ၍ ခြဲထြက္ သြားပါတယ္။
       ႏွာေခါင္းေပါက္ (၂)ေပါက္စလံုးက အသက္ရွဴခ်ိန္ဟာ စကၠန္ ့ ၃၀ မွသည္ ၁၅ မိနစ္ ခန္ ့သာရိွၿပီး
အျခား ႏွာေခါင္းေပါက္တစ္ခုသို ့ ေျပာင္းလဲ၍ အသက္ရွဴပါသည္။  ဆိုလိုသည္မွာ ညာဘက္ႏွာေခါင္းေပါက္
တစ္နာရီ ၀န္းက်င္ခန္ ့ရွဴလိုက္ (၂)ေပါက္ေျပာင္းလိုက္ ဘယ္ဘက္ႏွာေခါင္းေပါက္ တစ္နာရီ ၀န္းက်င္ခန္ ့
ရွဴလိုက္  (၂)ေပါက္စလံုးက ခဏရွဴလိုက္ ေနာက္ေျပာင္းလိုက္နဲ ့ ဘယ္ညာ သံသရာေၾကာမွာ အခ်ိန္ၾကာ
ျမွင့္စြာနဲ ့  တကယ္ အသက္ရွဴေနတာ ႏွာေခါင္းတစ္ေပါက္တည္းပါ ။
       လက္ယာႏွာေခါင္းေပါက္က အသက္ရွဴေနလွ်င္ အပူသေဘာ အဖိုဓါတ္ ေနမင္း စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္
ၿပီး နဒီအားျဖင့္ ပဂၤလ နဒီ ( Pingala Nadi ) သုိ ့ေက်းဇူးျပဳပါသည္။
       လတ္၀ဲႏွာေခါင္းေပါက္မွ အသက္ရွဴေနလွ်င္ အေအးသေဘာ အမဓါတ္ လမင္း စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္
ၿပီး နဒီအားျဖင့္ အီဒါ နဒီ  ( Ida Nadi ) သုိ ့ေက်းဇူးျပဳပါသည္။
       ႏွာေခါင္းႏွစ္ေပါက္စလံုးမွ အသက္ရွဴေနလွ်င္ တည္ၿငိမ္မူ ့ သမာဓိသေဘာ ၀ိညာဥ္ အာကာသဓါတ္
စႀက္ာ၀ဠာ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး နဒီအားျဖင့္ ဆွရႊဳန္းန နဒီ (Shashumna Nada ) သုိ ့ ေက်းဇူးျပဳ
ပါသည္။

Monday, November 4, 2013

ေယာဂ Nadi ၁

Nadi  - Current  စီးဆင္းသည္ ။
          နဒီ  ျမစ္  စီးဆင္းသည္  ေရေတာ့မဟုတ္ဘူး ။ ဒါဆိုရင္ဘာလဲ
          လိုက္ေမးဘူးတယ္
          ၿပံဳးၿပီးၾကည့္တဲ့သူနဲ ့။ ဘာမွျပန္မေျပာတဲ့သူနဲ ့၊
          ေယာေတာ ေယာင္ေတာင္နဲ ့ ၿဖီးခ်ၿပီး ေနၾကတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ ဒီေန ့အထိ မေက်နပ္ဘူး။
          ဒါဆို အခုေကာ က်ေနာ္ေျပာနိုင္ပါ့မလား ။
          တကယ္စီးေနတာ သိေတာ့သိၾကမွာပါ
          တကယ္ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ ေ၀ါကနဲ  ဆင္းခ်လာတဲ့မီးခဲ 
          အရမ္းျမန္တယ္ေနာ္  ဘာနဲ ့မွႏိူင္းျပဘို ့မရွိဘူး ။
          မွင္သက္အံ့ၾသေနခဲ့တာ ေဘးလူႏူိးမွ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဂရုစိုက္ မိခဲ့တဲ့ အျဖစ္ေလး ကိုလဲ
          ဒီေန ့အထိ မွတ္မိေနပါေသးတယ္ ။
          ကိုယ္လဲ ကၾကီး ခေခြး က စခဲ့ရသလို အားလံုးလဲ  ကၾကီး ခေခြး က စခဲ့ရတာပါ၊
ဒါေပမဲ့ တကယ္ကံေကာင္းၾကတဲ့ သူေတြပါ၊ ေယာဂသင္တန္းေတြ ဆရာေတြကလဲ ခုဆို အမ်ားႀကီးဘဲေနာ္။
စကားမစပ္ ခဏခဏၾကားေနရတယ္ ခဏခဏလဲအေမးခံရတယ္ ကိုယ္လဲ အရမ္းသိခ်င္ခဲ့ဘူးတယ္ ၊
စကားလံုးေလး တခ်ိဳ ့
       - အေနာက္မွာ အားတစ္ခုခု လိုက္ေနသလိုဘဲ ျဖစ္ေနတယ္ ။
       - လက္ညိဳးညြန္ရာ တထုတ္ထုတ္နဲ ့ ခုန္ထြက္သြားတာ အဲတာ ဘာလဲ ။
       - ခႏၶာကိုယ္မွာ လည္ေနတဲ့ အ၀ိုင္းေတြ ေတြ ့ဘူးၾကလား ။
       - ခႏၶာထဲမွာ အေႏြးဓါတ္ တစ္ခု စိတ္ကူးႏွင့္အတူ ေရွာက္ေျပးေနတာ ႀကံဳဘူးလား ။
       - ကိုယ္ထဲမွာ ရြစိရြစိ ျဖစ္ေနတာ ဘာႀကီးလဲ ။
       - ခႏၶာထဲက ကလီဇာ တစ္ခုမွ အၿငိမ္မေနဘူး ဘယ္သူ ့ေၾကာင့္ လူပ္ေနတာလဲ ။
သံလုိက္အစြန္းတို ့၏ ဆြဲငင္ျခင္း တြန္းကန္ျခင္း အားႏွစ္ခုတို ့၏ အစြမ္းေၾကာင့္ စက္ကြင္းျပင္းအား တစ္ခု
ျဖစ္ေပၚလာၿပီး လည္ပတ္မူ ့ႏွင့္ လူပ္ရွားမူ ့မ်ား ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္ ။
လွ်ပ္ဖို လွ်ပ္မ ေတြဆံုလွ်င္ ေလာင္ၾကြမ္းမူ ့ ႏွင့္ ေပါက္ကြဲမူ ့ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ ။   
         Nadi  - Current  စီးဆင္းသည္ ။
         အေျဖ မရေသး ဘူး
         စီးေနတာ Electromagnetic Current  ကပ္ပါလာတာ Prana .။
         ခုေတာ့  ေျပာျပီ ............. ဒါေလးမ်ား ............ ဟုတ္တယ္ဟုတ္ ။
         ၀ိုင္းတယ္ ............ မ်က္ရည္
         ကိုယ္ခ်င္းစာ နာခဲ့ရတယ္ ေလ ။

Sunday, November 3, 2013

ေယာဂ Prana

ပရာဏ
        Life force energy   အလြယ္ဆံုးေခၚမိတာ အတြင္းအားလို ့။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့အားမို ့
အတြင္းအားလို ့ေခၚတာပါ။ အသက္ရွဴသြင္းလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အားေတြ လာစုထားတယ္၊ အသက္ရွဴထုတ္
လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စုထားတာေတြတို မူလအတိုင္း စုစည္းထိန္းသိမ္းထားလိုက္ပါတယ္။
       ေရြ ့လ်ားမူ ့တစ္ခုေပၚမွာ စိတ္အာရံုတင္၍ အသက္ရွဴသြင္းလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေလက ၀င္သြားသည္
ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းမွာေတာ့  ေရြ ့လ်ားမူ ့၏ ဟန္ခ်က္လားရာအတိုင္း အင္အားတစ္ခု ဆြဲယူစီးဆင္း
ေစပါတယ္၊ ဒီအင္အားဟာ စၾက္၀ဠာထဲက စုပ္ယူပါလာတယ္လို ့ ဆိုၾကပါတယ္။
       လက္ေတြ ့ စူးစိုက္ၿပီးၾကည့္ရင္ေတာ့ ခႏၶာမွာ ၀င္သက္နဲ ့အတူ ေျပာင္းလဲမူ ့ ျဖစ္စဥ္ အားတစ္ခု ျဖစ္
ေပၚလာၿပီး ေရြ ့လ်ားမူ ့ဟန္ခ်က္ရဲ ့ဗဟိုမွာ အားေတြ အားလံုးေျပး၀င္လာၿပီး ၀င္စု ေနပါတယ္၊ အသက္
ရွဴထုတ္ လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီအားဟာ ဟန္ခ်က္ညီလိုင္းအတိုင္း လူပ္ရွားမူ ့ႏွင့္ တူယွဥ္လို ့ ေရြ ့လ်ား
ကပ္ညွိျပီး စီးဆင္းသြားပါတယ္၊ ေရြ ့လ်ားမူ ့ ရပ္တန္ ့သြားရင္လဲ သူကလဲရပ္ၿပီး ေစာင့္ေနသလိုပါဘဲ
ရိုးရိုးေလး ရပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ လည္ပတ္ၿပီးေစာင့္ေနတာပါ။ ေနာက္ ဘာလုပ္အံုးမွာလဲ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့
        စိတ္က ဘယ္ကို ေရာက္မွာလဲ စိတ္ေရာက္သြားတဲ့ ေနရာကို သူက ျဖာကနဲ ျဖာကနဲ ေခါက္တုန္ ့
ေခါက္ျပန္ သြားေနတယ္။ ေႏြးေထြးမူ ့ သေဘာေလးေတြ၊ တလူပ္လူပ္ တရြရြ သေဘာေလးေတြ ရွိပါတယ္။
ဒါ ပရာဏ ပါဘဲ ။
        ပရာဏ ကို ေလ့က်င့္ရန္ အတြက္ စိတ္ပိုင္း ရုပ္ပိုင္း ႏွင့္ ၀င္ေလထြက္ေလ အတြဲညီျပီး အာရံု အတိ
အက် ရေနဘို ့လိုပါတယ္၊ အာနာပါန လုပ္ငန္းစဥ္နဲ ့ လံုး၀ မတူပါဘူး။ ပ်ံ ့လြင့္ေနေသာ အာရံုမ်ားကိုလဲ
ထိန္ခ်ဳပ္ထားဘို ့၊ ဥပကၡာျပဳထားဘို ့ လိုပါတယ္။ ရွဴသြင္းလိုက္တဲ့ေလ ေရာက္ရွိရာ အရပ္ကိုလဲ ျမင္ေအာင္
ၾကည့္ရ ပါမယ္ ( ခႏၶာထဲေရာက္ရွိလာတဲ့  ေလ တစ္ေလ်ာက္လံုးကို စိတ္ႏွင့္အတူ စူးစိုက္နစ္၀င္ၿပီး ရေအာင္
ဖမ္းထားရမွာပါ၊ ထြက္ေလမွာလဲ ထိုအတိုင္းပါဘဲ ) ။
        ပရာဏ (ဇီ၀အတြင္းအား) ယာမ (ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း က်င့္စဥ္) Pranayama က်င့္စဥ္နဲ ့ ပတ္သက္လို ့
အသက္ရွဴျခင္း၊ အသက္ေအာင့္ျခင္း၊ ျပန္လည္ရွဴထုတ္ျခင္း၊ အပူလူိင္း အေအးလူိင္း မ်ား စသည္ျဖင့္မ်ား
စြာရွိေနပါတယ္ ။
       ေလ့က်င့္ရင္း ေလ့က်င့္ရင္းနဲ ့ တေျဖးေျဖး ျမင့္မားတဲ့ အစြမ္းတစ္ခုကို ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုးလံုး
လ်ားလ်ားျခားနားသြားတဲ့ ဒီခႏၶာကိုယ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိလာမွာပါ ။
ဒီပံုေလးက အေထာက္အကူတစ္ခု ေပးလိမ့္မယ္လို ့ ထင္မိပါတယ္ ။

ေယာဂ နယ္ေျမ

တခ်ဳိ ့ ..... တခ်ဳိ ့ ေတြ ့ၿပီ ..... ေယာဂ
ဒီနယ္ေျမရဲ ့ ျမင့္မားတဲ့ အပိုင္းမွစၿပီး အစဆြဲမိတာ ဆိုေတာ့
မယံုဘူး ..... မယံုဘူး ..... လကၼခံ ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး
ေအာက္ကိုငံု ့ၾကည္ ့လဲ  ဘာမွန္းမသိ
အေပၚကိုေမာ့ၾကည့္လဲ စိတ္ကူးယဥ္ ပံုျပင္လား ဒ႑ာရီလား .. ဘာလဲ ဘာလဲ ဆိုတာေတြမ်ားေနလို ့
ဆရာေျပာတာေတြ တစ္လံုးမွနားမ၀င္၊ ရင္၀မွာတစ္ဆို ့ဆို ့နဲ ့၊ သိခ်င္တာေတြက ခပ္မ်ားမ်ား၊
လမ္းေၾကာင္းေတြလဲ မေတြ ့နိူင္၊
ကိုယ္ေတြ ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ ေ၀ဒနာေလးကို ျပန္စဥ္းစားရင္း
ဒါေတြအရင္ မိတ္ဆက္ေပးသင့္တယ္လို ့ ထင္မိ္ၿပီး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္ ။

Prana - Life of Energy - ဇီ၀ဓါတ္၊ ခ်ီ၊ ကီ၊ အတြင္းအား ( ၀င္သက္ ထြက္သက္ မွီ၍ ေရြ ့လွ်ားသည္ ) ။
Nadi  - Current, Channel of Prana Vayu. - နဒီ၊ စီးဆင္းသည္ ။
Chakra - Wheel, Vortex, Energy Transformars, Centres of life force.
          လွည္းဘီး၊ ၀ဲကေတာ့၊ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ စြမ္းအားထုတ္သည့္အရာ၊ ဖီ၀အားအင္ ဗဟိုခ်က္ ။

ေယာဂ ေလ့က်င့္ရင္း အျမင့္မားဆုံး စြမ္းအင္သတၱိေတြ ပိုင္ဆိုင္လာနုိင္ေအာင္ တြန္းပို ့လိုက္တဲ့  အဓိက
ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ႀကီးေတြပါဘဲ ။ လံုး၀မခြဲ တတြဲတြဲနဲ ့ တစ္ခုေပၚတစ္ခု မွီျငမ္းျဖတ္သန္း စီးဆင္းၿပီး ၀ိညာဥ္ နာမ္ ရုပ္ ခႏၶာ အားလံုးကို ပံပိိုးေပးေနတာပါ၊ ေလ့က်င့္ေလ အစြမ္းထက္ေလ တစ တစ ကိုယ့္ကိုယ္ကို
သိလာပါလိမ့္မယ္၊ ခႏၶာေတြ ့ေတြ စလာပါျပီ ။ ေကာင္းမူ ့ေတြကိုလဲ ခံစားရပါၿပီ၊ စိတ္လြန္နယ္ရဲ ့ ပါ၀ါေလး
ကလဲ စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ ့၊ မာန္ေတြကတက္လာ၊ ေလ့က်င္ခန္းေတြ ဂရုမစိုက္ေတာ့ဘဲ ရသေလာက္အက်ဳိးထူး
ေလးေတြ ေထြးပိုက္ၿပီး စည္းစိမ္ခံေနၾက၊ ေလ့က်င္ခန္းလုပ္ဖို ့ ခုေတာ့ ပင္ပန္းသလို ထင္လာၿပီ၊ အရမ္း
လြယ္ေနသလိုထင္လာၿပီ၊ ပ်င္းလဲပ်င္းလာၿပီ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလဲ ဆရာႀကီးလိုထင္လာၿပီ၊ ဒီေတာ့ သြားၿပီ ။
စိတ္ဆိုတာ အင္အား အရမ္းႀကီးပါတယ္၊ အင္အားႀကီးတဲ့သူကို အႏိုင္ယူဘို ့ဆိုတာ လြယ္လြယ္ေလးေတာ့
ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ မွီရာ စာအုပ္စာေပေတြနဲ ့ နူိင္းယွဥ္ပါ၊  ခႏၶာေတြ ့ေတြကို ေထာက္ၾကည့္ပါ ။
ေယာဂီ သင္ ဘာျဖစ္ေနျပီလဲ ။
         တခ်ဳိ ့ ..... တခ်ဳိ ့ .....  ေတြ ့ၿပီ ..... ေယာဂ
         ဒီနယ္ေျမရဲ ့ အျမင့္မားဆံုး အပိုင္း ဆိုတာ ........