Thursday, February 19, 2015

Tiryaka Tadasana


Tadasana


Akama Dhanurasana


Bandha Hasta Utthanasana


Supta Vajrasana


Ardha Ushtrasana


Ashwa Sanchalanasana


Naman Pranamasana


Shashank Bhujangasana


Tuesday, February 10, 2015

မုျဒာ Ioint


မုျဒာ inner-self


မုျဒာ Nasagra Mudra or Vishnu Mudra (Hata)


Kauva Chalasana


Vayu Nishkasana


Kashtha Takshanasana


Chakki Chalanasana


Gatyatmak Meru Vakrasana


Rajju Karshanasana


Nauka Sanchalanasana


Shava Udarakarshanasana